کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is کلیمی ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۷
اسفندیاری, ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ کلیمی ها. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۲۷.
۱۳۱۰
گزارشی از مدرسه کورش. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۷
مدرسه کلیمیان بیجار. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۷.