گزارشی از مدرسه کورش

عنوانگزارشی از مدرسه کورش
گونهسند
شماره دسترسی۱۹ت
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

۱۶دی ۱۳۱۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, کلیمی ها, مدرسه اقلیت های دينی, منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

گزارش باز دید از مدرسه کورش مربوط به اقلیت کلیمی و تذکر برای انحلال آن به دلیل نداشتن مجوز از طرف اداره تعلیمات عمومی.Sneakers Store | Nike