مدرسه کلیمیان بیجار

عنوانمدرسه کلیمیان بیجار
گونهسند
شماره دسترسی۵۰ت
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۷بهمن ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, کلیمی ها, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه اقليت های ديني, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست حمایت مالی از مدرسه کلیمیان بیجار برای گسترش امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز این مدرسه.