ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ کلیمی ها

عنوانت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ کلیمی ها
گونهسند
شماره دسترسی۱۵ت
فرستندهاسفندیاری,
گیرندهاستاندار استان پنجم,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۲۷
تاریخ نشر

۲۴ تیر ۱۳۲۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعاستاندار استان پنجم, اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ (رئ‍ی‍س‌ ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌ ک‍رمان‍ش‍اه‍ان‌), اسف‍ن‍دی‍اری‌ (رئی‍س‌ شه‍رب‍ان‍ی‌ ک‍رمان‍ش‍اه‍ان‌), سند, کلیمی ها, کودکستان ها, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه اقلیت های دينی, منابع نوشتاری
متن کامل

تاسیس کودکستان کلیمی های کرمانشاه به وسیله ش‍ل‍م‍وک‍ه‍ن‍ن‌ (رئیس انجمن یهودی های تهران)