کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: پدیدآورنده is کفیل اداره معارف واوقاف  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۳
کفیل اداره معارف و اوقاف, تجدید امتیاز آموزشگاه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ۱۳۱۳.
کفیل اداره معارف و اوقاف, م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ۱۳۱۳.