م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

عنوانم‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۰ت‌
فرستندهکفیل اداره معارف و اوقاف,
گیرندهحکومت اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۵بهمن ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
موضوعحکومت اصفهان, سند, کفیل اداره معارف واوقاف, منابع نوشتاری
متن کامل

احراز هویت از همکاران ارنست کریستوفیل برای ادامه کار آموزشگاه نابینایان (موسسه کوران )وبررسی سوابق او در تبریز واصفهان وشیوه تامین بودجه این موسسه .buy shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles