م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

عنوانم‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
گونهسند
فرستندهکفیل اداره معارف و اوقاف,
گیرندهحکومت اصفهان,
متن کامل

احراز هویت از همکاران ارنست کریستوفیل برای ادامه کار آموزشگاه نابینایان (موسسه کوران )وبررسی سوابق او در تبریز واصفهان وشیوه تامین بودجه این موسسه .