تجدید امتیاز آموزشگاه

عنوانتجدید امتیاز آموزشگاه
گونهسند
فرستندهکفیل اداره معارف و اوقاف,
گیرندهحکومت اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۵بهمن ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
موضوعحکومت اصفهان, سند, کفیل اداره معارف واوقاف, منابع نوشتاری
متن کامل

احراز هویت از همکاران ارنست کریستوفل برای ادامه کار آموزشگاه نابینایان وبررسی سوابق او در تبریز واصفهان .Sports News | Nike React Element 87