گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ پایان تحصیلات دان‍ش‍ک‍ده‌ اف‍س‍ری‌

عنوانگ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ پایان تحصیلات دان‍ش‍ک‍ده‌ اف‍س‍ری‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۲۸ت‌
فرستندهارتش شاهنشاهی,
گیرندهتجارتچی, جعفر
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۲۱
تاریخ نشر

۱مهر۱۳۲۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعارتش شاهنشاهی, جعفر تجارتچی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

گ‍واه‍ی‌ پایان تحصیلات جعفر تجارتچی در دانشکده اف‍س‍ری‌ با مهر ارت‍ش‌ شاهنشاهی.