گزراش وضعیت اجتماعی وپوشاک محصلین دارالتربیه گرگان

عنوانگزراش وضعیت اجتماعی وپوشاک محصلین دارالتربیه گرگان
گونهسند
فرستندهرئیس اداره معارف و اوقاف گرگان,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۲۵دی ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوع[اداره معارف و اوقاف اصفهان ], رئیس اداره معارف واوقاف گرگان, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستضرفه
متن کامل

گزارش محرمانه درباره مشکلات واعتراض های دانش آموزان دارالتربیه گرگان و گزارشی از امکانات و پوشاکی که دراختیار دانش آموزان قرارگرفته است به وزارت معارف واوقاف.bridge media | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth