کنگره تربیت خانوادگی

عنوانکنگره تربیت خانوادگی
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

آذر و دی ۱۳۱۴

شماره

س ۵ ش ۹و۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸۷-۴۸۸
موضوعتعلیم و تربیت, کنگره تربیت خانوادگی (پنجمین: ۱۹۳۵: بروکسل، بلژیک), مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از نتایج به دست آمده از پنجمین کنگره ی تربیت خانوادگی. نماینده ی ایران نیز در این کنگره شرکت کرده بوده است.