کتابخوانی باید جزء برنامه های درسی قرار گیرد

عنوانکتابخوانی باید جزء برنامه های درسی قرار گیرد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۸۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه های درسی, رستاخیز, کتابخوانی, مقاله, وزارت آموزش و پرورش
متن کامل

بررسی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی که دست اندرکار کتاب و کتابخوانی هستند، از جمله اداره ی کل کتابخانه ها و مرکز اسناد و آمار وزارت آموزش و پرورش.Nike air jordan Sneakers | Sneakers