چراغ هایی که در دهات کشور افروخته می شود

عنوانچراغ هایی که در دهات کشور افروخته می شود
گونهمقاله
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۸

شماره

س ۳۱ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸
موضوعآموزش روستاییان, آموزش و پرورش, مرکز تعلیمات اساسی, مقاله
متن کامل

اشاره به تأسیس مراکز تعلیمات اساسی در روستا ها و فوایدی که این آموزش ها در زمینه های گوناگون برای مردم روستاها داشته است.Best Nike Sneakers | Men's Sneakers