وزارت معارف: افتتاح مدارس متوسطه

عنوانوزارت معارف: افتتاح مدارس متوسطه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۹۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعکوشش, مدرسه امیرکبیر, مدرسه ثروت, مدرسه شرف, مدرسه علمیه, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر گشایش ۴ مدرسه ی پسرانه: دارالفنون (امیرکبیر)، ثروت، شرف و علمیه در تهران.Running sneakers | New Balance 991 Footwear