هنر پرسش و نقش چشمگیر آن در آموزش و پرورش

عنوانهنر پرسش و نقش چشمگیر آن در آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگاناعتضادی, طناز
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵، ۲۰
موضوعروش های تدریس, طناز اعتضادی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی اهمیت پرسش در امر آموزش و یادگیری و فوایدی که برای دانش آموزان دارد.