هنرآموز دوشیزگان: مخصوص سال اول مدارس نسوان

عنوانهنرآموز دوشیزگان: مخصوص سال اول مدارس نسوان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٦د
پدیدآورندگاننصر, علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٤- ١٣٤٠

پدیدآورندگان همکارمیرزا سید علیخان,, تاج بخش, محسن, الخطاطین, محمد جواد
ناشركتابخانه اقبال، مطبعه علمی
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۳۰۳
تعداد صفحه٣٠ص
اندازه٢٠*١٣ س.م
پدیدآورندگان

تالیف میرزا سیدعلیخان؛ تصویرگر محسن تاج بخش؛ كاتب محمد جواد ملک الخطاطین

موضوعادبیات تالیف, دختران, دستنامه ها, علی نصر, کتاب, کتاب درسی, محسن تاج بخش, محمد جواد ملک الخطاطین, میرزا سیدعلیخان
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل

آموزش مطالب اخلاقی، اجتماعی، علمی، و... در قالب گفت و گو میان دو شاگرد مدرسه و گفت و گو میان آموزگار و دانش آموزان.