همکاری با کودکستانها : تاریخچه << انجمن همکاری مربیان کودکستانها >> و سبب پیدایش آن

عنوانهمکاری با کودکستانها : تاریخچه << انجمن همکاری مربیان کودکستانها >> و سبب پیدایش آن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانمطیعی, عفت
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۳

شماره

س ۲ ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴۸]-۵۰
موضوعانجمن همکاری مربیان کودکستانها, سپیده فردا, مطیعی، عفت, مقاله
متن کامل

معرفی "انجمن همکاری مربیان کودکستانها" و شرح فعالیت های این انجمن به همراه معرفی مدیران.best Running shoes | FASHION NEWS