ن‍ش‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌

عنوانن‍ش‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۳۰ت‌
فرستندهجهانبانی, امان الله
گیرندهتجارتچی, جعفر
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص‌
موضوعامان الله جهانبانی ( سرپرست کانون افسران و درجه داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و انتظامی ), جعفر تجارتچی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

ف‍رم‍ان‌ ن‍ش‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ جعفر تجارتچی باامضای ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی س‍رپ‍رس‍ت‌ ک‍ان‍ون‌ اف‍س‍ران‌ و درج‍ه‌داران‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ و ان‍ت‍ظام‍ی ومهر ک‍ان‍ون‌ اف‍س‍ران‌ و درج‍ه‌داران‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌. دراین فرمان شرایط فردی که نشان می گیرد و استفاده از این نشان توضیح داده شده است .