نکته هایی درباره کتابخانه مدرسه

عنواننکته هایی درباره کتابخانه مدرسه
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه اول فروردین ۱۳۵۲

شماره

دوره۹ ش۱۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵۴-۴۵۷
موضوعپیک معلم و خانواده, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت انتخاب کتاب های مناسب برای کتابخانه ی مدرسه با توجه به سطح آگاهی دانش آموزان، وضع اقتصادی و فرهنگی خانواده ها، نیازهای مطالعاتی شاگردان و بودجه ی خرید کتاب، بررسی و شناخت کتاب های کتابخانه ی مدرسه، ضرورت خواندن کتاب های کتابخانه از سوی معلم و استفاده از فهرست های کتاب برای انتخاب و معرفی کتاب در کتابخانه ی مدرسه.Nike shoes | NIKE HOMME