نمایشگاه نقاشی دان‍ش‌ آم‍وزان‌ گ‍روه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍وارزم‍ی‌

عنواننمایشگاه نقاشی دان‍ش‌ آم‍وزان‌ گ‍روه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍وارزم‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۸۸ت‌
فرستندهخ‍وارزم‍ی‌, گ‍روه‌ ف‍ر
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۹
تاریخ نشر

۲۲-۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۸ص
موضوعسند, گ‍روه‌ ف‍ره‍نگ‍ی‌ خ‍وارزم‍ی‌, منابع نوشتاری, نمایشگاه نقاشی مجله تماشا برای کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۳:‌ تهران), نمایشگاه ها
متن کامل

ب‍روش‍ور نمایشگاه نقاشی دان‍ش‌ آم‍وزان‌ گ‍روه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍وارزم‍ی‌ به سرپرستی کاوه داداش زاده که در محل تالاردانشکده هنرهای زیبا برگزار شده است .دستنویس ی‍ادداش‍ت‍ ه‍ای‌ ب‍اردی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ از ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ضمیمه بروشور است .bridge media | Nike Air Max 270