نظامنامه مکتب

عنواننظامنامه مکتب
گونهسند
شماره دسترسی۱۷۳ت‌
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۹فروردین ۱۳۰۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

نظامنامه مکاتب تنظیم شده به وسیله وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه در دوازده ماده برای نظم ویکسان سازی شرایط وتحصیل در مکتب خانه ها .Buy Sneakers | Marki