نظامنامه مکاتب محلی

عنواننظامنامه مکاتب محلی
گونهمقاله
نویسندگانمشارالدوله,
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

اردیبهشت ١٣٠٤

شماره

س ۱ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٧-٣٨
موضوعتعلیم و تربیت, مشارالدوله, مقاله
متن کامل

در ۲۷ برج دلو ۱۳۰۳ در بیستمین جلسه ی شورای معارف نظامنامه ی مکاتب محلی در ۱۲ ماده به تصویب رسید که در آن به مواردی از جمله تعداد کودکان در هر مکتب، خصوصیاتی که مکتب دار باید داشته باشد، تنبیه بدنی، قوانینی که در مکتب باید رعایت شود و غیره توجه شده است.