نظامنامه مدارس

عنواننظامنامه مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۱
تاریخ نشر

۲۳ فروردین ۱۳۱۱

شماره

س۱۰ ش۷۱ (۱۸۱۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعاساسنامه, کوشش, مقاله
متن کامل

نقدی بر نظامنامه ی مدرسه ها و میزان آشنایی مدیران با این نظامنامه.Sports brands | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp