مفرغ سازان(۱۲)

عنوانمفرغ سازان(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

طراحی(قلم مو و قلم فلزی و آب مرکب روی کاغذ گراف)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, علی اکبر صادقی, کتاب مصور, مفرغ سازان, منابع دیداری
متن کامل
مفرغ سازان(۱۲)