مدارس فارس

عنوانمدارس فارس
گونهسند
شماره دسترسی۶۴ت
فرستندهاداره معارف فارس,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۲۹۷
تاریخ نشر

۶رمضان۱۳۳۷ق.=[۱۲۹۷]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره معارف فارس, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

گزارشی از مدارس فارس ،کمبود مدارس دختران در فارس مشکلات گسترش مدارس نو وفهرست کتاب های تدریس شده درمدارس.