متحدالمآل

عنوانمتحدالمآل
گونهسند
فرستندهمستظرفه, وزیر معارف
گیرندهاداره تعلیمات ولایات، رئیس معارف واوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۴بهمن ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره تعلیمات ولایات،رئیس معارف واوقاف ..., سند, منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

بخشنامه ترویج درخت کاری با پیشنهاد روز پانزدهم بهمن ماه وبرنامه ریزی برای حضور دانش آموزان دبستان ها ودبیرستان ها .