کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: پدیدآورنده is وزیر معارف واوقاف وصنایع مستظرفه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۷
فرزان, تاسیس دبستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
وزیر معارف مستظرفه, توسعه مدارس در آذربایجان شرقی وغربی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۴ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۴
وزیر معارف مستظرفه, متحدالمآل. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۱۴.
وزیر معارف مستظرفه, متحدالمآل. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۱۴.
۱۳۱۲
اداره تعلیمات ولایات, برنامه تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۲.
رئیس معارف خراسان, کتاب درسی: رسم المشق. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
۱۳۱۰
گزارشی از مدرسه کورش. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۸
جعفر الهی, تاسیس کتابخانه مدرسه ایرانیان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۳
کفیل ایالت بنادرجنوب), کتاب تلخیص الصرف. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۳.