مارتین در سفر(۶)

عنوانمارتین در سفر(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمارلیه, مارسل
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص٦
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مارتین در سفر, مارسل مارلیه, منابع دیداری
متن کامل
مارتین در سفر(۶)