قطره آب(۱۷)

عنوانقطره آب(۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص١٧
وضعیت رنگ

نقاشی(مرکب رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, قطره آب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
قطره آب(۱۷)