قصه ی دوستی(۲۱)

عنوانقصه ی دوستی(۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخسروی, نسرین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص۲۱
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, قصه ی دوستی, کتاب مصور, منابع دیداری, نسرین خسروی
متن کامل
قصه ی دوستی(۲۱)