قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با کمال(۷)

عنوانقصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با کمال(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتاج بخش, محسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۱۵

شماره صفحهص۷
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, قصه عمه گرگ و روباه وحکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی با کمال, کتاب مصور, محسن تاجبخش, منابع دیداری
متن کامل
قصه عمه گرگ و روباه و حکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماو افسانه مرد حاجی با