تصویرهای کتاب «قصه عمه گرگ و روباه وحکایت جام و قلیان و پند و نصیحت الحکماء و افسانه مرد حاجی با کمال»