فریدون مشیری در مدرسه فرهاد

عنوانفریدون مشیری در مدرسه فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۶۰ ع
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۳۵۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, فریدون مشیری, مدرسه غیر دولتی, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه مختلط, منابع دیداری
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
فریدون مشیری در مدرسه فرهاد