شکوفه های سخن

عنوانشکوفه های سخن
گونهمقاله
نویسندگانپروین, اعتصامی،
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٥-١٣٢٠

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

یکشنبه ١٥ فروردین ١٣٤٤

شماره

س ٩ ش ٤٢٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤-١٥
وضعیت رنگ

مصور (رنگی)

موضوعاعتصامی، پروین, شعر, کیهان بچه ها, مقاله
متن کامل

شعری در ستایش علم و هنر و ادب، به همراه دو تک بیتی.