شماره محفوظات لغوی و هوش

عنوانشماره محفوظات لغوی و هوش
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

روانشناسان معتقدند که هرگاه وقت کافی برای اجرای آزمایش های کامل هوش نداشته باشیم می‌توانیم در ظرف ۱۵ دقیقه هوش گروهی را آزمایش کنیم و این امر از راه آزمایش مجموعه محفوظات لغوی افراد امکان پذیر است . با این فرض که گروه مزبور در یک محیط اجتماعی بسر برند . و اساس این نظریه مبتنی بر این است که شماره مفردات لغت در ذهن هرکس دلیل بر این است که وی محیط اجتماعی خود را درک می‌کند و درک محیط اجتماعی نشانه میزان هوش انسان استspy offers | Air Jordan