شاگردان مدرسه روش نو

عنوانشاگردان مدرسه روش نو
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵\۱۳*۵\۱۰
موضوعدانش آموزان, عکس, مدرسه پسرانه, مدرسه روش نو, مدرسه ها
منابع

"دبستان ملی روش نو". سپیده فردا. س ۳، ش ۵ (خرداد و تیر ۱۳۳۵): ۱۰۲

متن کامل

شاگردان دبستان روش نو در کارگاه نجاریNike air jordan Sneakers | Men’s shoes

شاگردان مدرسه روش نو