شادمانی - آسایش و آرامش

عنوانشادمانی - آسایش و آرامش
گونهمقاله
نویسندگانروتابی, حسن مراد
متن کامل

اشاره به عدم علاقه ی دانش آموزان به کتاب های درسی و عدم کارایی مدرسه ها در ساختن یک نیروی انسانی مفید برای جامعه. لزوم استفاده از تعطیلات دانش آموزان در ایام تابستان برای اجرای برنامه های جانبی و جالب برای آنها تا با جنبه های مختلف زندگی آشنا شوند که مکمل برنامه های درسی آنها خواهد بود.