سه داستان منظوم کودکان

عنوانسه داستان منظوم کودکان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٢٧ک
پدیدآورندگانمعرفت, افسر
تاریخ تولد - وفات

١٣١٤-

پدیدآورندگان همکارمعرفت, محمد صادق
ناشرمعرفت
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٥/٢١*٣٠ س.م
پدیدآورندگان

اقتباس افسر معرفت؛ نقاشی و تنظیم محمد صادق معرفت

موضوعادبیات تالیف, افسر معرفت, کتاب, مجموعه ها, محمد صادق معرفت, معرفت, منظومه داستانی
گروه سنی(الف ، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٢٥ریال

عنوان کوتاهداستانهاي مصور منظوم؛ ۱
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان منظوم، شامل: خرگوش مامانى؛ پاپى کوچولو؛ و خرس نازى.Running sneakers | Nike Off-White