سفرهای سندباد(۸)

عنوانسفرهای سندباد(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, سفرهای سند باد, علی اکبر صادقی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
سفرهای سندباد(۸)