در ر‌اه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ف‍ر‌ان‍س‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌

عنواندر ر‌اه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ف‍ر‌ان‍س‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌
گونهمقاله
ناشرح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

نوروز ١٣٣١

شماره

س ١ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٣
موضوعآموزش همگانی, حقوق كودک, حمایت کودکان, کنفرانس ها, مقاله
متن کامل

ضرورت تشکیل کنفرانس ملی حمایت کودکان برای دستیابی به روش های جلب افکار عمومی و توجه دولت به وضعیت کودکان در ایران. برای بر پایی این کنفرانس با طرح سه موضوع: تأمین حیات مادر و کودک، مسئله تعلیم و تربیت کودکان و مسئله ی کودکان (کار- تنبیه بدنی) سه کمیسیون کار، امور فرهنگی و کمیسیون مادر و کودک تشکیل شد تا هر یک از دیدگاه تخصصی خود، مسئله ی کودک را مورد بررسی قرار دهد و نتایج را در کنفرانس برای بحث نهایی و اتخاذ تصمیم مطرح کند.