در جهان دانش و هنر: سینما

عنواندر جهان دانش و هنر: سینما
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۵۴

شماره

دوره۲۴ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۷۰
موضوعسخن, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (دهمین: ۱۳۵۴: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

برگزاری دهمین جشنواره ی بین المللی کودکان و نوجوانان به همت کانون پرورش فکری و اهدای جایزه های بهترین فیلم و بازیگری به همراه نام آنها.Sports Shoes | Nike