کاربرگه

Found 180 results
فیلترها: کلیدواژه is سخن  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
هوهانس تومانیان و سجودی, م., ادبیات ارمنی: دوست من نسو. سخن, ص ۹۶۷-۹۷۳, ۱۳۵۵.
منصور اوجی, گلی در سپیده, برای دختر یکساله ام غزل ". سخن, ص ۱۱۷۰, ۱۳۵۵.
ابراهیم قیصری, منظومه ای به شعر دری نظیر درخت آسوریک. سخن, صص ۷۷۳-۷۸۰, ۱۳۵۵.
ناتل خانلر پرویز, یادی از صائب. سخن, صص ۱۱۵۷-۱۱۶۷, ۱۳۵۵.