در جهان دانش و هنر

عنواندر جهان دانش و هنر
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۷

شماره

دوره۹ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰۰
موضوعبازی, سخن, سخنرانی ها, مقاله
متن کامل

گزارش گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش ۹ کشور در انستیتوی یونسکو در هامبورگ برای بحث درباره ی جایگاه بازی در آموزش و پرورش کودکان وارائه ی نظریه های پروفسور التوزی (مصر) خانم بریرلی (انگلستان) دکترلرد (آلمان) و خانم گالوسه (سوئیس ).Best Sneakers | Air Jordan