در تدارک روز جهانی کتاب کودک

عنواندر تدارک روز جهانی کتاب کودک
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ۱۳۵۲

شماره

دوره۱۰ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰۰-۴۰۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, روز جهانی کتاب کودک, مدرسه فرهاد, مقاله, نورصالحی، محبوب
متن کامل

بررسی تأثیر تبلیغ در کارهای تربیتی و فرهنگی، روز جهانی کتاب کودک به عنوان فرصتی مناسب برای آشنایی کودکان با ارزش و اهمیت کتاب، برنامه ریزی به مناسبت روز جهانی کتاب کودک و وظیفه ی کتابداران و معلمان علاقه مند در این زمینه. در ادامه گزارشی از سوی محبوب نورصالحی، کتابدار مدرسه ی « فرهاد » درباره ی تجربه اش در برگزاری این روز با کمک دانش آموزان ارائه شده است.Sports brands | Nike