داس‍ت‍ان‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌(۵)

عنوانداس‍ت‍ان‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرماستیانی, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٧]

شماره صفحهص[٥]
وضعیت رنگ

نقاشی(پاستل و قلم)

موضوعپاستل, تصویر, تصویر کتاب, حسین ماستیانی, داستان گل سرخ, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
داس‍ت‍ان‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌(۵)