داستانهای کودکان: در دفاع از قصه ها

عنوانداستانهای کودکان: در دفاع از قصه ها
گونهمقاله
ناشرجوانان رستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه ها, جوانان رستاخیز, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

بررسی نقش افسانه ها در زندگی کودکان ازدیدگاه برونو بتلسهایم روانشناس.