دارالایتام شیر و خورشید

عنواندارالایتام شیر و خورشید
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۱۹ تیر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۳۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعپرورشگاه ها, کوشش, مشهد, مقاله
متن کامل

خبر برپایی یک پرورشگاه در مشهد از سوی سازمان شیر و خورشد با گنجایش ۱۰۰۰ نفر. کودکان و نوجوانان این پرورشگاه می توانند در کارخانه های صنعتی به کار بپردازند.latest Nike release | Men’s shoes