جواب دکتر صناعی به مقاله زندانی کردن کودکان در ایران

عنوانجواب دکتر صناعی به مقاله زندانی کردن کودکان در ایران
گونهمقاله
نویسندگانصناعی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-۱۳۶۴

ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۸ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۴۲-۵۴۳
موضوعتحصیل خارج از کشور, سخن, صناعی، محمود, مقاله
متن کامل

اشاره به اختلاف نظرش با نگارنده ی مقاله « زندانی کردن کودکان درایران» که در همین شماره ی ۶ نشریه ی سخن چاپ شده است، در ضرورت بهسازی وضع آموزش و پرورش، به جای فرستادن کودکان به فرنگستان.bridge media | JORDAN BRAND