تربیت دختران

عنوانتربیت دختران
گونهمقاله
نویسندگانتربیت,
متن کامل

سخنرانی خانم تربیت در کانون بانوان، درباره ی چگونگی تربیت دختران است با اشاره به چگونگی تربیت دختران در آلمان و معرفی یکی از آموزشگاه های دخترانه آلمان به نام "اکوستاشولی".