تاسیس کتابخانه

عنوانتاسیس کتابخانه
گونهسند
شماره دسترسی ۵ت‌
فرستندهبذرافشان, زرین تاج
گیرندهپارسا, فرخ رو
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۹
تاریخ نشر

۱ مرداد ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعزری‍ن‌ ت‍اج ب‍ذراف‍ش‍ان‌, زرین‌ تاج بذراف‍شان‌, سپاه دانش, سند, فرخ روپارسای (وزیر آموزش و پرورش), کتابخانه آموزشگاهی, کتابخانه روستایی, كتابخانه آموزشگاهی, م‍اه‌ م‍ن‍ظر ب‍ذراف‍ش‍ان (س‍پ‍اه‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ م‍ام‍ور خ‍دم‍ت‌ در روس‍ت‍ای‌ پ‍ل‌ ف‍ه‍ل‍ی‍ان‌ شهرستان ممسنی), ماه‌ منظر بذرافش‍ان (سپاهیان‌ دانش‌ مامور خ‍دمت‌ در روستای‌ پل‌ فهلیان‌ شهرستان ممسنی), منابع نوشتاری
متن کامل

تلاش برای تاسیس کتابخانه در روس‍ت‍ای‌ پ‍ل‌ ف‍ه‍لیان‌ شهرستان ممسنی بوسیله سپاهیان دانش و درخواست ارسال کتاب برای تجهیز کتابخانه.Nike air jordan Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News