تازه ها و کهنه ها: جایزه های سخن

عنوانتازه ها و کهنه ها: جایزه های سخن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۶ن ا
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۶

شماره

س ۱ ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸۴
موضوعابن سینا (ناشر), پارکر، برتا موریس, جایزه ادبی-هنری سخن, جایزه ها, عامری، علی محمد, فرانکلین (ناشر), کتاب های ماه, کتابفروشی دانش (ناشر), مقاله
متن کامل

جایزه ی بهترین کتاب کودکان سخن به علی محمد عامری برای ترجمه ی سری کتاب های «علوم بزبان ساده» داده شده است. نویسنده ی این مجموعه برتا موریس پارکر است و این کتاب ها از سوی کتابفروشی های ابن سینا و دانش با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین منتشر شده است.best Running shoes brand | Nike Air Max 270